مرحله نهایی

سوم :

1. ایسان رحمتی                         رشت

2. رایان سلمانی                         بیرجند

3.کیان رستمی                            تهران

مرحله نهم

سوم :

1. عرفان خرمی                            ارومیه

2. روشنک حیدری                       قزوین

3.میثاق مرادی                            بابل

مرحله هشتم

سوم :

1. متین رحیمی                           تهران

2. کیانا باقری                             تبریز 

3.طهورا رضایی                             کرج

مرحله هفتم

سوم :

1. طهورا رضایی                             کرج

2. مینا سهیلی                             بابل

3.امیر علی سالاری                      اهواز

مرحله ششم

سوم :

1. امیر علی سالاری                      اهواز

2. غزاله اصغری                        کرمانشاه

3.میرام صدری                          تهران

مرحله پنجم

سوم :

1. هستی علی نیا                        تهران

2. محمدطاها جباری                   شیراز 

3.نارین خانی                            رودسر

مرحله چهارم

سوم :

1. هستی علی نیا                        تهران

2. کیانا باقری                             تبریز 

3.امیرعلی سالاری                       اهواز 

مرحله سوم

سوم :

1. کیانا باقری                              تبریز

2. میثاق مرادی                            بابل

3.فرهام رسانژاد                          تهران

مرحله دوم

سوم :

1. میرام صدری                            تهران

2. امیر علی سالاری                      اهواز

3.فاطمه رودی                            اردبیل

مرحله اول

سوم :

1. رایان سلمانی                         بیرجند

2. سامین قربانی                   مشکین شهر

3.ایسان رحمتی                         رشت