مرحله جامع

نهم :

1. مهشید هژبر                           همدان

2. امیررضا وحدت                         سمنان

3.امیر رعیتی                             لاهیجان

نهم تیزهوشان :

1. ارینا حیدری                               مشهد

2. سیلار سلیمانی                       اصفهان

3.مینا صفر زاده                             تهران

مرحله چهاردهم

نهم تیزهوشان :

1. مینا صفر زاده                           تهران

2. ارینا حیدری                             مشهد

3.سیلار سلیمانی                        اصفهان

مرحله سیزدهم

نهم تیزهوشان :

1. سیلار سلیمانی                        اصفهان

2. امیرسام ساسان                       رودسر

3.مینا صفر زاده                           تهران

مرحله دوازدهم

نهم :

1. فرهمند امینی                           تهران

2. یلدا جعفری                             شیراز

3.عرفان کنعانی                           ارومیه

نهم تیزهوشان :

1. رایان همتی                             اهواز

2.یسنا حسنی                             شیراز

3.سیلار سلیمانی                       اصفهان

مرحله یازدهم

نهم :

1. محمد احمدی                          اصفهان

2. یلدا جعفری                             شیراز

3. محمد جواد ساسانی                 اردبیل

نهم تیزهوشان :

1. محمد علیزاده                        کرمانشاه

2.رایان هاشمی                           تهران

3.میترا جلالی                            مشهد

مرحله دهم

نهم :

1. مجتبی جانی                            تهران

2. محمد احمدی                          اصفهان

3. هدیه جهانی                            تهران

نهم تیزهوشان :

1. حدیثه محمدی                        سنندج

2.یسنا حسنی                             شیراز

3.ایلیا رحمتی                             تهران

مرحله نهم

نهم :

1. محمد رجبی                                کرج

2. علیرضا حقی                             مشهد

3. تینا اکبری                                اهواز

نهم تیزهوشان :

1. مهرشاد بهرامی                         ساری

2.یسنا حسنی                             شیراز

3.ارینا حیدری                            مشهد

مرحله هشتم

نهم :

1. مهشید هژبر                             همدان

2. میثاق ابراهیمی                         تهران

3. جواد نصیری                            رشت

نهم تیزهوشان :

1. مینا صفر زاده                          تهران

2. سورنا رجبی                           بندرعباس

3. سیلار سلیمانی                      اصفهان

مرحله هفتم

نهم :

1. هانیه عبدلی                             تهران

2. امیررضا وحدت                         سمنان

3. مهشید هژبر                           همدان

نهم تیزهوشان :

1. سیلار سلیمانی                       اصفهان

2. سیراد لاهیجانی                       تبریز

3. مینا صفر زاده                         تهران

مرحله ششم

نهم :

1. محمدرضا جوان                        زاهدان

2. محمد حسن خسروی                ساری

3. هدیه جهانی                            تهران

نهم تیزهوشان :

1. طاها جوادی                           خرم آباد

2. رایان هاشمی                           تهران

3. حدیثه محمدی                      سنندج

مرحله پنجم

نهم :

1. امیر رعیتی                             لاهیجان

2. سایه مهرانی                            شیراز

3. محمد حسن خسروی               ساری

نهم تیزهوشان :

1. ایلیا رحمتی                             تهران

2. ارینا حیدری                           مشهد

3. مینا صفر زاده                         تهران

مرحله چهارم

نهم :

1. نازنین محمدی                          تهران

2. محمدجواد مرادی                     بیرجند

3. هدیه جهانی                            تهران

نهم تیزهوشان :

1. رایان هاشمی                            تهران

2. یسنا حسنی                            شیراز

3. ارینا حیدری                           مشهد

مرحله سوم

نهم :

1. عرفان کنعانی                            ارومیه

2. مهشید هژبر                            همدان

3. هدیه جهانی                             تهران

نهم تیزهوشان :

1. ایلیا محمدی                            رشت

2. یسنا سلمانی                           اهواز

3. رایان هاشمی                          تهران

مرحله دوم

نهم :

1. نازنین محمدی                         تهران

2. مهرشاد حسینی                      رشت

3. سایه مهرانی                          شیراز

نهم تیزهوشان :

1. سیلار سلیمانی                      اصفهان

2. ارینا حیدری                          مشهد

3. مینا صفر زاده                       تهران

مرحله اول

نهم :

1. بردیا بختیاری                         تهران

2. نازنین محمدی                       تهران

3. سایه مهرانی                         شیراز

نهم تیزهوشان :

1. مینا صفر زاده                         تهران

2. ارینا حیدری                          مشهد

3. امیرسام ساسان                   رودسر