مرحله جامع

هفتم :

1. کوثر مختاری                          گرگان

2. رامتین میری                         لاهیجان

3.ارسام مومنی                          تبریز

مرحله دوازدهم

هفتم :

1. سینا محبی                             ایلام

2.متین مهرداد                          رشت

3.مبینا شیخی                          اردبیل

مرحله یازدهم

هفتم :

1. فاطمه مژده                            تهران 

2.یاشار رحمتی                           تبریز

3.آروین مطهری                          رشت

مرحله دهم

هفتم :

1. رامتین میری                         لاهیجان

2.سلیم مرادی                           شیراز

3.یاشار رحمتی                          تبریز

مرحله نهم

هفتم :

1. مبینا شیخی                            اردبیل

2.ایدا میرزایی                             شیراز

3.محمد راحتی                            بیرجند

مرحله هشتم

هفتم :

1. امیرعلی حیدری                        مشهد

2.فاطمه مژده                              تهران 

3. رینا محمدی                            کرج

مرحله هفتم

هفتم :

1. ارسام مومنی                           تبریز

2. فاطمه مرادی                          بیرجند

3. فاطمه مژده                            تهران 

مرحله ششم

هفتم :

1. محمد پاشایی                       رفسنجان

2. سدنا یاوری                            مشهد

3. ماهان عبدالهی                      تهران

مرحله پنجم

هفتم :

1. فاطمه مژده                            تهران 

2. محمد جواد همت                  اصفهان

3. متین مهرداد                         رشت

مرحله چهارم

هفتم :

1. فرحناز علی پور                       سمنان

2. فاطمه علیزاده                        تهران

3. یاشار رحمتی                          تبریز

مرحله سوم

هفتم :

1. ماهان عبدالهی                        تهران

2. فرحناز علی پور                       سمنان

3. یاشار رحمتی                          تبریز

مرحله دوم

هفتم :

1. ماهان عبدالهی                        تهران

2. کوثر مختاری                           گرگان

3. نوشین همدل                        سنندج

مرحله اول

هفتم :

1. سوین مرادی                            تبریز

2. رامتین میری                         لاهیجان

3. ماهان عبدالهی                       تهران