مرحله نهایی

چهارم :

1.تینا وحدانی                           شیراز

2. کیان رسولی                         تهران

3.پارسا احمدی                         رشت

مرحله نهم

چهارم :

1.عرشیا محمدنیا                       تهران

2.آمینا مدیری                            یزد

3.میترا حسنی                         گرگان

مرحله هشتم

چهارم :

1.محسن امیری                         اهواز

2. نیاز رهنما                             تهران 

3. عرشیا محمدنیا                     تهران

مرحله هفتم

چهارم :

1.سعید همتی                          همدان

2. آبتین منصوری                    خرم آباد  

3. آمینا مدیری                           یزد

مرحله ششم

چهارم :

1.عرشیا محمدنیا                       تهران

2. نیاز رهنما                             تهران 

3. تینا وحدانی                         شیراز

مرحله پنجم

چهارم :

1. آبتین منصوری                    خرم آباد 

2. کیان رسولی                          تهران

3. مینا کوثری                          ارومیه 

مرحله چهارم

چهارم :

1. نیاز رهنما                             تهران 

2. عرشیا محمدنیا                     تهران

3. رینا جلالی                          خرم آباد 

مرحله سوم

چهارم :

1. حسین ملکی                         بیرجند

2. فرینا احمدی                          رشت

3. آمینا مدیری                           یزد

مرحله دوم

چهارم :

1. عرشیا محمدنیا                       تهران

2. ارسام میلانی                        اصفهان

3. ملینا سیفی                          تبریز

مرحله اول

چهارم :

1. عرشیا محمدنیا                       تهران

2. صدرا مقدم                          بندرعباس

3. حلما کیانی                           سنندج